Muzeum

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej muz.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego muz.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2022-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego muz.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Klimas, adres poczty elektronicznej 32 332-47-46 , 504565655. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu aklimas@muzeum.gliwice.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego muz.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego muz.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Muzeum powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Muzeum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Muzeum w Gliwicach  Willa Caro,  ul. Dolnych Wałów 8a

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest 1 wejście:

od ulicy Studziennej (główne) – do wejścia prowadzą schody,  drzwi dwuskrzydłowe otwierane  za pomocą klamki. Wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, nie  posiada podjazdu dla wózków.
Informacja główna (recepcja) znajduje się na wprost od wejścia w Hallu głównym, nie jest dostępna bez barier architektonicznych W westybulu są schody.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostęp jest utrudniony. W budynku nie ma  windy. W budynku nie ma toalet przystosowanych  dla osób niepełnosprawnych
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika,  znajdującego się w hallu głównym  tel 32  332 47 44, email:info@muzeum.gliwice.pl.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Osoby odwiedzające Muzeum mogą korzystać z ogólnodostępnych miejsc do parkowania w okolicy posesji. W wyjątkowych przypadkach jest możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem, w miarę wolnego miejsca i po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr: 322310854
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ma miejscu lub online. W budynku na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Muzeum w Gliwicach, Oddział Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest jedno wejście: od ul. Pod Murami. Wejście główne posiada schodki ale jest możliwość położenia pochylni dla wózków. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępna jest  tylko wystawa na parterze.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wyłącznie pomieszczenia i korytarz na parterze.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku jest platforma dla osób niepełnosprawnych – od strony parkingu.
 • Od strony wejścia głównego zastosowano pochylnię dla wózków.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik recepcji znajdującej się przy wejściu głównym,  pracownik ochrony dostępny przy wejściu głównym do budynku). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Muzeum, dane kontaktowe tel. 32 2310854
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  W okolicy obiektu parkowanie możliwe jest na ogólnych zasadach w miarę wolnych ogólnodostępnych miejsc na parkingach płatnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Muzeum w Gliwicach Oddział Odlewnictwa  Artystycznego ul. Bojkowska 37.

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście umiejscowione na poziomie terenu. W budynku  funkcjonuje obszary kontroli (strażnicy).
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępna jest winda i wystawa stała na 2 piętrze. Toalety dostępne są dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku dostępna jest wizualna informacja o lokalizacji  pomieszczeń wystawy stałej. Brak informacji dotykowej/głosowej - ta dostępna jest wyłącznie poprzez wsparcie pracownika Ochrony.   Pracownik ochrony dostępny w holu głównym przy wejściu do budynku).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika  ochrony pełniącego służbę w budynku.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku jest duży parking.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Ze względu na to, iż budynek (pomieszczenia wystawowe) jest wynajmowany od innej instytucji, kwestię wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem, należy wcześniej uzgodnić z właścicielem obiektu. W związku z tym zwiedzający winien skontaktować się wcześniej z Działem Edukacji Muzeum w Gliwicach nr tel. 32 332-47-46.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Muzeum w Gliwicach  Oddział  Radiostacja  Gliwice  ul. Tarnogórska 129

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzą dwa wejścia po schodach. Wejście główne, oraz wejście przez rampę z przeciwnej strony budynku. Dostępny jest rozkładany podjazd dla wózków, który umożliwia dostęp od strony rampy do dolnej sali wystawowej gdzie odbywają się prelekcje, wykłady, projekcje filmów W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach nie są dostępne, są korytarze i pomieszczenia biurowe, oraz tzw. sala główna.  Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Dostępna jest rozkładana pochylnia dla wózków przy wejściu do sali dolnej.
 • W budynku dostępna jest  informacja o rozkładzie pomieszczeń. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownik muzeum).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika muzeum.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma wyznaczonych  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (po lewej stronie od wejścia głównego do budynku, znajdują się miejsca parkingowe bezpłatne).
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Muzeum w Gliwicach,  Dom Pamięci Żydów Górnośląskich ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadza trzy wejścia.  Jedno wejście po schodach od ul. Ks. Józefa Poniatowskiego. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest przez wejście drugie i trzecie z poziomu terenu od strony cmentarza. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się przy pomocy pracownika muzeum. W budynku  funkcjonuje recepcja w hallu głównym.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wystawy, sala edukacyjna oraz sala główna. Wszystkie pomieszczenia usytuowane są na parterze. W obiekcie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W obiekcie jest informacja wizualna/dotykowa/głosowa o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika muzeum. W budynku jest platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca wejście do budynku.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest w miarę wolnych miejsc na parkingu ogólnodostępnym
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMuzeum w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Kowalska
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:35:49
Informację wprowadził do BIPEwa Kowalska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:35:49
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyEwa Kowalska2020-09-11 11:40:42
2Modyfikacja stronyEwa Kowalska2020-09-11 12:17:22
3Modyfikacja stronyEwa Kowalska2020-09-11 12:24:27
4Modyfikacja stronyEwa Kowalska2020-09-12 19:39:29
5Modyfikacja stronyEwa Kowalska2020-09-12 19:42:18
6nowyAndrzej Jerzyk2020-09-14 08:29:54
7nowyAndrzej Jerzyk2020-09-14 08:30:05
8nowyAndrzej Jerzyk2020-09-14 08:32:07
9nowyEwa Kowalska2020-09-14 12:34:48
10nowyEwa Kowalska2020-09-14 12:42:39
11nowyEwa Kowalska2021-03-09 12:24:45
12nowyEwa Kowalska2022-03-30 13:42:58