Muzeum

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

 Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice.
 2. Nadzór nad prawidłowością i bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych sprawuje powołany w tym celu przez Administratora Inspektor Ochrony Danych; kontakt: s.larysz@adwokaci-radcyprawni.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum w Gliwicach:

a) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.. w celu wypełniania obowiązków nakładanych przez przepisy prawa, w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, wynikających z:

  • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.
  • Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r.
  • Ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r.

a także rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw, albo

 1. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym wyraźnie dla danej zgody, podawanym przy jej uzyskaniu.
 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 ppkt. a) będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Dane, o których mowa w pkt 3 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 4.
 3. Muzeum nie planuje udostępniania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim, jednakże odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
  1. dostępu do Pani/Pana osobowych
  2. sprostowania tych danych, jeśli nie są one prawidłowe lub aktualne,
  3. żądania usunięcia danych;
  4. złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych lub żądania ograniczenia ich przetwarzania;
  5. przenoszenia danych.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan ponadto prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w pewnych przypadkach może stanowić warunek korzystania z usług Muzeum.
 7. Dane nie będą poddawane profilowaniu ani przekazywane do państw trzecich.
 8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja  w zakresie monitoringu wizyjnego:

 1. Na terenie Muzeum w Gliwicach, w celu zapewnienia ochrony mienia Muzeum, stosowany jest monitoring wizyjny.
 2. Podstawę prawną przetwarzania przez Muzeum Pani/Pana danych w zakresie wizerunku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r, gdyż jest to niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, który wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora (Muzeum), jakim jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mienia Muzeum.
 3. Dostęp do materiałów z monitoringu mają wyłącznie osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania w tym zakresie poufności.
 4. Dane z monitoringu przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a po tym okresie trwale usuwane. W przypadku potrzeby wykorzystania danych z monitoringu w związku z określonym incydentem, we wszczętym w tym zakresie postępowaniu, materiały obejmujące te dane przechowywane będą do czasu zakończenia tego postępowania.
 5. Informacji dotyczące: administratora, Inspektora Ochrony Danych, odbiorców danych, Państwa uprawnień, państw trzecich i profilowania zawarte zostały w ogólnej klauzuli informacyjnej.

Informacje dodatkowe:

Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice, wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”, dostępnym pod adresem: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi zawiera Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwce z dnia 12 sierpnia 2019

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMuzeum w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Kowalska
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:35:49
Informację wprowadził do BIPEwa Kowalska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:35:49
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyEwa Kowalska2020-09-11 11:40:18
2Modyfikacja stronyEwa Kowalska2020-09-11 12:03:21
3Modyfikacja stronyEwa Kowalska2020-09-12 19:22:33
4Modyfikacja stronyEwa Kowalska2020-09-12 19:42:12
5Modyfikacja stronyEwa Kowalska2020-09-12 20:16:39
6Modyfikacja stronyEwa Kowalska2021-02-09 13:21:10
7Modyfikacja stronyEwa Kowalska2021-02-09 13:21:23
8Modyfikacja stronyEwa Kowalska2021-12-29 10:22:15
9Modyfikacja stronyEwa Kowalska2021-12-29 10:24:10
10Modyfikacja stronyEwa Kowalska2022-01-11 13:09:25
11Modyfikacja stronyEwa Kowalska2022-10-13 14:49:30